Projektmappa Általános Szerződési Feltételek kivonata

Az alábbiakban található kivonat jelzett hivatkozások és teljes tartalma a Projektmappa Általános Szerződési Feltételekben található.
A kivonat célja, hogy a leggyakrabban felmerülő kérdésekről könnyen elérhető tájékoztatást kapjon minden Előfizető és Felhasználó.
A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME ÉS ADATAI
Cég neve: REDMARK Kft.
Cégjegyzék száma: 01-09-893545
Adószám: 14203268-2-43
EU adószám: HU-14203268
Székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 152.
Bank: CIB Bank Zrt.
Számla szám (HUF): 10702332-47162400-51100005
Számla szám (EUR): 10702332-47162400-50000005
Főtevékenység: 63.11’08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) célja, hogy részletesen meghatározza REDMARK, mint szolgáltató és az Igénylő szerződés előtt ajánlati fázisban levő jogviszonyát és az Előfizető szerződéses jogviszonyát. Az ÁSZF kiadás napjától határozatlan ideig hatályos.
AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE
E-mail: help@projektmappa.hu
A személyes ügyfélszolgálat elérhetősége: 1112 Budapest, Budaörsi út 152.
A személyes ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: munkanapokon 10-17 között kizárólag előjegyzés alapján.
Előjegyzés módja és helye: a www.projektmappa.hu-on keresztül
Postacím: 1112 Budapest, Budaörsi út 152.
A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei, földrajzi, időbeli és esetleges egyéb korlátai
1.1.1
A szolgáltatás igénybevételének általános feltételei
REDMARK a szolgáltatást az Európai Unióban nyújtja.
A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele az Előfizető részéről, rendelkezzék megfelelő Internet szolgáltatás-hozzáféréssel és megfelelő végberendezéssel.
A forgalom REDMARK hálózatában történő áramlása és belső útvonala nem tartozik az Előfizető hatáskörébe.
Az Előfizető a szolgáltatás igénybevételét, avagy használatát saját felelősségére másnak átengedheti.
Az Előfizető nem jogosult arra, hogy az előfizetői szerződés megkötésével az őt megillető jogokat egészében vagy részben harmadik személyre ruházza át.
Az Előfizető teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik.
Az Előfizetőt jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli. REDMARK köteles az Előfizető jelszavát harmadik fél felé titokban tartani. REDMARK az Előfizető jelszavát csak az előfizetővel közli, annak 7. pont szerinti azonosítását követően. Minden személyes adatot az Adatkezelési Nyilatkozat szerint kezeli REDMARK.

1.1.2
A szolgáltatás igénybevételének egyéb korlátai
1.1.3
A szolgáltatás-típusoknak megfelelően a szolgáltatás elérhetőségének különös feltételeit, korlátait az egyes szolgáltatás-típusok leírásai tartalmazzák (I. sz. melléklet).
1.1.4
REDMARK az Európai Unió területén nem bejegyzett jogi személlyel, továbbá az Európai Unió területén tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi természetes személlyel csak a felek egyező akarata esetén köt előfizetői szerződést.
1.1.5
REDMARK 18 év életkort be nem töltött természetes személlyel nem köt előfizetői szerződést.
A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE ÉS TELJESÜLÉSÜK MÉRÉSÉNEK MÓDSZERE
REDMARK biztosítja az Előfizető részére a szolgáltatás rendelkezésre állását az egyes szolgáltatástípusok leírását tartalmazó I. számú melléklet szerinti mértékben. A rendelkezésre állás csak teljes naptári hónapra vonatkozik, töredék hónapra nem.
A rendelkezésre állási célérték számítása szolgáltatás típusonként, REDMARK statisztikája alapján történik. A hibás teljesítési statisztika számításának alapja az adott hónapban REDMARKhoz érkező hibabejelentések (REDMARK érdekkörében bekövetkező hibák esetében) időpontjai és a hibaelhárítások között eltelt összes idő. Az összes hibásan teljesített órák száma egyenlő a hibabejelentések nyilvántartásai alapján összesített hibásan teljesített órák számával. Egy adott szolgáltatás rendelkezésre állása a hónapban hibásan teljesített összesített időnek az adott hónapra számolt százalékos értéke az összes előfizetésre vonatkoztatva.
A rendelkezésre állás számításánál nem kell figyelembe venni azokat az időszakokat, amikor a szolgáltatás kiesés:
 • az Előfizető érdekkörében keletkező ok miatt történt,
 • vis maior miatt történt (ÁSZF 13.3. pontja szerint),
 • REDMARK érdekkörén kívül eső egyéb elháríthatatlan külső ok miatt (különösen: időjárási viszonyok, baleset, tűzeset, súlyos energia ellátási zavar, rongálás, lopás) történt, illetve
 • a szünetelés idejét, ha az Előfizető kérése alapján történt,
 • az előfizetői szerződésszegése miatti szolgáltatás korlátozásának idejét.


REDMARK a rendelkezésre állás havi átlagos értékét a mért adatok alapján havonta meghatározza, és azt minden hónap 10. napjáig az előző hónapra vonatkozóan az előfizetők számára www.projektmappa.hu honlapján közzéteszi.
REDMARK szolgáltatásai esetén 24 órás, folyamatos kapcsolatot tesz lehetővé. REDMARK fenntartja a jogot, hogy 24 óra folyamatos kapcsolat biztosítását követően az összeköttetést megszakítsa, anélkül, hogy ezzel a szolgáltatást hibásan teljesítené.
A HIBABEJELENTŐ ELÉRHETŐSÉGE, A VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK, A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK MENETE
REDMARK hibabejelentő szolgálata az ügyfélszolgálattal azonos elérhetőségű, eljárása a hibabejelentés és egyéb bejelentések során azonos.
Az ügyfélszolgálati szolgáltatás addig áll a használó rendelkezésére, amíg az Előfizető a jelen ÁSZF-nek megfelelően fizeti a szolgáltatás díját.
REDMARK kizárja a következő eseteket a Hibák és Felelősség köréből és az azzal kapcsolatos kötelezettségek alól:
Az üzleti haszon elmaradásából, az üzleti tevékenység félbemaradásából, az adatvesztésből vagy a személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséből, a hardver vagy szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából, személyi sérülésből illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából (beleértve a gondatlanságból, jóhiszeműségből vagy az ésszerű gondolkodásból eredő kötelezettségeket) származó, bármilyen jellegű károkért vagy veszteségekért. A fenti rendelkezések akkor is érvényben maradnak, ha a REDMARKot vagy valamely beszállítóját, társvállalatát vagy ügynökét tájékoztatták az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről, illetve, ha a részükről hiba, vétség (a hanyagságot is beleértve), közvetlen vagy a termékre vonatkozó felelősség, megtévesztés vagy egyéb ok merül fel.
REDMARK köteles ügyfélszolgálatot működtetni, ahol az Előfizető közvetlenül jelezheti a szolgáltatás meghibásodását.
Az Előfizető a hibát az ügyfélszolgálati e-mail címen és webfelületen jelentheti be. REDMARK a hiba bejelentése után haladéktalanul megkezdi a hibabehatárolást. A hibabejelentésnek tartalmaznia kell:
 • az Előfizető értesítési címét vagy más azonosítóját (pl.: subdomain),
 • az előfizetői e-mail címet vagy más azonosítót (pl.: telefonszám),
 • a hibajelenség leírását,
 • a hibajelenség tapasztalásának utolsó időpontját.
REDMARK köteles a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon, hangfelvétellel vagy egyéb elektronikus úton rögzíteni, és az adatkezelési szabályok betartásával azt legalább egy évig megőrizni. REDMARKnak a hibabejelentést az Előfizető részére vissza kell igazolnia, és azt a rögzítésen túl nyilvántartásba kell vennie.
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
 • az Előfizető értesítési címét vagy más azonosítóját (pl.: subdomain),
 • az előfizetői e-mail címet vagy más azonosítót (pl.: telefonszám),
 • a hibajelenség leírását,
 • a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra),
 • a hiba okában behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét,
 • a hiba okát,
 • a hiba elhárításának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra), eredményét (eredménytelenségét és annak okát)
 • az Előfizető értesítésének módját és időpontját.
Az elvégzett vizsgálat alapján REDMARK haladéktalanul és megfelelő indokolással köteles az Előfizetőt értesíteni arról, hogy
 • a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba az Előfizető érdekkörébe tartozó okból merült fel;
 • a hiba kijavítását megkezdte;
 • a hiba kijavítását 72 órán belül nem tudja vállalni, ezért az Előfizető részére hány százalék díjcsökkentést nyújt.
AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK, ÍGY KÜLÖNÖSEN AZ ELŐFIZETŐ ÁLTAL INDÍTOTT VAGY AZ ELŐFIZETŐNÉL VÉGZŐDTETETT FORGALOM KORLÁTOZÁSÁNAK, AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI VAGY MÁS JELLEMZŐI CSÖKKENTÉSÉNEK AZ ESETEI ÉS FELTÉTELEI
REDMARK az előfizetői szolgáltatást az Előfizető előzetes vagy egyidejű értesítése mellett az alábbi esetekben korlátozhatja, vagy csökkentheti annak minőségi vagy más jellemzőit:
Amennyiben az előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt - de legalább 15 napos - határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van és az Előfizető REDMARK részére az esetleges díjtartozás megfizetésének céljából vagyoni biztosítékot nem adott. Amennyiben az Előfizető a díjtartozást kiegyenlíti, illetve a díjtartozás kiegyenlítését követően a visszakapcsolási igényt REDMARKnak jelzi, úgy REDMARK köteles a szolgáltatás korlátozását, minőségi vagy más jellemzőinek csökkentését haladéktalanul megszüntetni.
Amennyiben az Előfizető a 30 napos próbaidőszak után nem bocsájt rendelkezésre valós számlázási cím és levelezési adatokat, úgy REDMARK előzetes értesítés nélkül jogosult azonnali hatállyal a szolgáltatás felfüggesztésére vagy megszüntetésére. További részletek az ÁSZF 10. pontjában
I. számú melléklet – Szolgáltatás leírások
Szolgáltatás megnevezése: Projektmappa
A szolgáltatás típusának leírása:
Az Előfizető számítógépével és az azon futó internet böngésző segítségével a nyilvános szélessávú interneten keresztül, annak HTTP vagy HTTPS kommunikációs protokollon keresztül csatlakozik a Szolgáltatáshoz. A szolgáltatás használatát megelőzi az Előfizető azonosítása. Az Előfizető a Projektmappa szolgáltatásait a saját végberendezésén futtatott megfelelő programok segítségével veszi igénybe.
A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges minimális feltételek az Előfizető részéről:

Számítógép hardver környezet: olyan, ami képes futatni az alábbi szoftver környezetet.
Számítógép szoftver környezet: olyan szoftver környezet ami képes futatni legalább az alábbi böngészőket: MS Internet Explorer 6., Safari 2, Firefox 2., Opera 9.
A teljes körű felhasználói élményhez és minden Előfizetői funkció használatához a következő böngészők futatása szükséges: FireFox 3., MS Internet Explorer 7.
Számítógép internet csatlakozása: 128kbps letöltési és 64kbps feltöltés sebességgel kell, hogy rendelkezzen


REDMARK biztosítja az Előfizető részére a szolgáltatás-csomagban meghatározott számú és terjedelmű szolgáltatás elemek elérhetőséget. A szolgáltatás hozzáférés elnevezését (pl.: ügyfélcége.oncollab.hu) az Előfizető igényei szerint állapítja meg.
A Projektmappa használata esetén a szolgáltatás minimális garantált le és feltöltési sebessége 128kbps.
A maximális fel és letölthető fájlméretet REDMARK a szolgáltatáscsomag mérete alapján folyamatosan jogosult megváltoztatni.

Szolgáltatásrendelkezésre állása:
REDMARK biztosítja az Előfizető részére a szolgáltatás éves 98% rendelkezésre állását
A fenti értékeket REDMARK a hibajegyek összesítéséből REDMARKnak felróhatóan rendellenes (nem tartozik ide pl. a rendszeres karbantartás) szünetelések alapján számítja.
IV. számú melléklet - Adatvédelmi Nyilatkozat
1. Preambulum
REDMARK Kft. (a továbbiakban: REDMARK) ezúton tájékoztatja a Projektmappa látogatóit és felhasználóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. REDMARK elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, és saját hatáskörében megteszi a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a Projektmappa használata és az elektronikus ügyintézés során az annak természetéből fakadó kockázatok a magyar jogszabályoknak megfelelő és harmonizáltan az EU ajánlásaival biztonságos szinten maradjanak és ezáltal az állampolgárok bizalma a Projektmappa szolgáltatásban megingathatatlan legyen.
1. Definíciók és rövidítések
Projektmappa: elektronikus szolgáltató rendszer, amely együttesen magába foglalja a Projektmappa portált, az azt kiszolgáló szervereket, az ott megjelenő szolgáltatásokat és ügyintézési lehetőségeket, valamint annak fenntartóját és üzemeltetőjét, továbbá biztosítja az ügyfelek számára az elektronikus regisztráció létesítésének lehetőségét;
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
Egyedi azonosító: a Felhasználó felhasználói neve és titkos jelszava együtt;
Felhasználó: a Projektmappa ÁSZF 4.2. pont szerint regisztrált felhasználója;
Felhasználói adat: a Projektmappa Felhasználójára vonatkozó vagy az általa a Projektmappán keresztül feltöltött elektronikus dokumentumban foglalt adat;
Kapcsolati azonosító: a Felhasználó és a címzett szervezet adataiból egyirányú leképezési eljárással képzett, az egyértelmű azonosítást lehetővé tevő azonosító, amely nem visszafejthető és adatok összekapcsolására nem alkalmas;
Tranzakciós azonosító: a Projektmappán keresztül történő belépéstől a kilépésig létező egyedi azonosító, amely a kapcsolat időtartama alatt magát a kapcsolatot azonosítja.
2. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó
2.1. Az adatok kezelője és az adatok feldolgozója REDMARK, amely működteti a Projektmappa szolgáltatást.
3. Az adatkezelés célja
3.1. A személyes adatok kezelésének célja:
a Felhasználó Projektmappa csatlakozáshoz létesítéséhez és használatához kapcsolódó azonosítása;
a Projektmappa technikai működtetése;
az illetéktelenek személyes adatokhoz - különösen Felhasználói adatokhoz - való hozzáférésének megakadályozása.
3.2. Az adatkezelés a 3.1 pont szerinti célból is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas. Az adatkezelési cél megvalósulásával egyidejűleg a Szolgáltató a személyes adatokat törli, illetve az adatoknak a Felhasználó személyével való kapcsolatba hozhatóságát végérvényesen megszünteti.


4. A kezelt személyes adatok
4.1. Nem kerül sor személyes adatok rögzítésére az Projektmappa internetes felületén nyújtott információs szolgáltatások igénybevétele során.
4.2. Projektmappa regisztráció és azonosítás
4.2.1. A Projektmappa felhasználó regisztráció létesítése során az ÁSZF vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő adatok kerülnek rögzítésre:
Felhasználó személyére vonatkozólag: e-mail cím, jelszó, felhasználó család neve, kereszt neve,
Számla fizetőjére vonatkozólag: vállalkozás neve, ország, irányítószám, város, közterület, házszám, adószám, cégjegyzékszám, telefonszám, postázási név, postázási adatok ország, postázási adatok irányítószám, postázási adatok város, postázási adatok közterület, postázási adatok házszám
Jelszó: a regisztrációkor a Felhasználó által képzett (megadott), az egyedi azonosító részét képező jelszó; mely: a Felhasználó számára kiadott egyszer használható kód (jelszó), a Felhasználó általi első bejelentkezést követően pedig a Felhasználó által képzett egyedi azonosító részét képező jelszó olyan lenyomata, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani (ún. hash-elt kód); a Felhasználó azonosító adataiból matematikai módszerrel képzett olyan kód, amely egyedi, ám amelyből a Felhasználó személyazonossága, valamint a képzéshez használt személyes adatok nem állapíthatók meg, de alkalmas az azonosság ellenőrzésére (azaz a kapcsolat csak egyirányú, de a szükséges biztonsággal egyértelmű).
4.3. Projektmappa szolgáltatás használata
4.3.1. Amennyiben a Felhasználó a Projektmappa igénybevételével küld üzenetet valamely partnerének, az üzenet küldése a bizonyos esetekben titkosítva történik és bizonyos esetekben nem titkosítva történik, ezt mindig az Előfizetői szolgáltatás csomagban határozott feltételek esetén valósul meg. Ha titkosítva történik, akkor az SSL csatornán keresztül történik.
4.3.2. Az egyes cselekmények Projektmappán keresztüli intézése, valamint a Felhasználónak kézbesített dokumentumokra vonatkozó visszaigazolások Projektmappán keresztüli küldése esetén kizárólag az alábbi (részben személyes) adatok kerülnek automatikusan tárolásra (naplózásra) a felhasználó tájékoztatáshoz való jogának érvényesülése, a továbbítások utólagos rekonstruálhatósága érdekében: feladó viselt neve; feladó email-címe; címzett projekt adatai; a továbbított szöveg és/vagy dokumentum (továbbiakban együttesen dokumentum); a küldés időpontja.
4.3.4. Amennyiben a Projektmappán keresztül elektronikus dokumentum kerül feltöltésre, a Projektmappa által tárolt és vagy továbbított elektronikus dokumentum - így a benne foglalt Felhasználói adat - kizárólag a szükséges ideig kerül tárolásra. A dokumentum tartalmához (a Felhasználói adathoz) a titkosítás következtében kizárólag a feladó és a címzett férhet hozzá. Ebben az esetben is kizárólag a 4.3.3. pont szerinti adatok kezelhetők.
4.4. A Felhasználó vagy Előfizető adminisztrátora, Előfizetés tulajdonos kommunikációjának naplózása automatikusan történik annak érdekében, hogy az egyes felhasználók folyamatos tájékoztatást kapjanak a kommunikációban résztvevő munkájáról és azok időbeni lefolyásáról. A tárolt adatok a következőkre terjedhetnek ki és a REDMARK jogosult előzetes bejelentés nélkül ezen adatok körének módosítására: feladó viselt neve; feladó email-címe; címzett(ek) e-mail címe(i) és viselt nevei, Üzentek (ami állhat: szövegek, képek, video állományok és csatolt dokumentumok fájl) jellemző adatai.
Az üzenet tartalmához csak az arra jogosult felhasználók férhetnek hozzá.
4.5. Tároló hely
A Felhasználó számára a Projektmappán biztosított biztonságos, csak a Előfizetés tulajdonos és az általa jogosulttá tett Felhasználó számára írható és olvasható illetve oda feltöltési és onnan letöltési lehetőség biztosító tárolóhelyet biztosít REDMARK, melynek maximálisan használható mértéke megfelel az Előfizető által aktuálisan vásárolt szolgáltatási csomagban meghatározott értéknek. 4.8. Message
Adatok tárolásának helye: s3.amazonaws.com szerveren történik, melynek az üzemeltetője és szolgáltatója az Amazon.com, mint a REDMARK alvállalkozója.


5. Az adatkezelés jogalapja
5.1. A 4.2. pontban meghatározott adatkezelés az Eht, rendelkezésén (157. §, 158. § és 160§ pontjain) alapul.
5.2. Az elektronikus dokumentumban foglalt adatok, valamint a Projektmappa rendszer által naplózott adatok szolgáltatását törvény írja elő, vagy azok szolgáltatása önkéntes, azok kezeléséhez adott hozzájárulást - mint a Felhasználó által kezdeményezett eljárás lefolytatásához szükséges adatkezeléshez adott hozzájárulást - a Felhasználó a Projektmappa igénybevételével adja meg.
Szerződés megszűnése esetén REDMARK:
- csak az előfizetői szerződéshez kapcsolódó adatokat a magyar jogszabályoknak megfelelően 5 évig tárolja.
- az Előfizető részéről kezdeményezett szolgáltatási szerződés megszűnése esetén, a szerződés megszűnésének napján törlésre kerülnek az előfizetői szerződésen kívüli adatok.
- ha REDMARK rendkívüli felmondással szünteti meg a szerződést, úgy az előfizetői szerződésen kívüli adatok 30 napig kerülnek tárolásra.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése
6.1. A 4.2. pont szerinti kezelt adatok - mind a természetes személyazonosító adatok, mind a Felhasználó egyedi azonosítója - az Projektmappa megszüntetését követően automatikusan és haladéktalanul törlésre kerülnek. Nem kerül törlésre a Felhasználó személyazonosító adataiból egyirányú leképezéssel képzett egyedi kód, amely azonban a többi adat törlése folytán a Felhasználóval nem hozható kapcsolatba, amíg a Felhasználó új Projektmappa nyitásával egyidejűleg nem adja meg újra a már törölt személyazonosító adatait.
6.1.1. Az egyszer használható kód (jelszó) az egyedi azonosító képzéséig, míg a Vendégeknek küldött üzenetben található csatolt fájl link (URL) érvényességi idejéig (7 napig) kerül tárolásra; ezt követően automatikusan törlésre kerül.
6.2. A kapcsolat felvételekor képzett tranzakciós azonosító a kapcsolat bontása után automatikusan és haladéktalanul törlésre kerül.
6.3. Az adatok törlésre kerülnek továbbá a Felhasználó 8.3. pont szerinti törlésre irányuló kérelme esetén, valamint ha azok kezeléséről bíróság vagy az adatvédelmi biztos megállapítja, hogy jogellenes, és elrendeli a törlésüket.
6.4. Nem kerül sor az adatok törlésére a 6.1.-6.2. szerinti időpontban, amennyiben azokra jog vagy jogos érdek érvényesítése, valamely jogvita eldöntése érdekében igazoltan szükség van.
6.5. Az adatok törlésekor azok a biztonsági mentésekből nem kerülnek törlésre, azonban a következő biztonsági mentésben az e pont alapján törölt adat már nem szerepel. A biztonsági mentéseket három mentési ciklusra visszatekintve őrizzük. A biztonsági mentésben tárolt adatok kizárólag az adatbiztonsági szabályzat szerint, az adatvesztéseket követő helyreállítás érdekében kerülnek szükség esetén felhasználásra.

7. Adatszolgáltatások
7.1. Személyes adatok - így különösen Felhasználói adatok - továbbítására kizárólag az érintett hozzájárulása, illetve kivételesen a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése alapján, az ott meghatározott terjedelemben kerülhet sor.
7.2. Az erre törvény szerint jogosult hatóság részéről érkező, adattovábbítás iránti megkeresés teljesíthetőségét a törvény alapján gondosan mérlegeljük.
7.3. A Felhasználó jogosult tájékoztatást kérni: az adattovábbításokról; az adattovábbítások címzettjéről; a továbbított adatok köréről; az adattovábbítások céljáról. A tájékoztatás értelemszerűen nem vonatkozik a titkos adatgyűjtés törvényben meghatározott eseteire.
7.4. Az anonimizált - természetes személlyel többé semmilyen módon kapcsolatba nem hozható - adat nem tekinthető többé személyes adatnak, ennek megfelelően továbbításához az érintett hozzájárulása vagy tájékoztatása nem szükséges, ezek az érintett hozzájárulása és értesítése nélkül felhasználhatók statisztikai vagy más célra.8. A felhasználók jogainak gyakorlása
8.1. Tájékoztatás-kérés
8.1.1. A Felhasználó jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó adatkezelésről, ideértve a 7.3 pont szerinti tájékoztatás-kérést is. REDMARK a tájékoztatási kötelezettségét a Szolgáltató útján teljesíti, aki a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapták meg a rá vonatkozó adatokat, mely hatóság felé és mikor történt továbbítás az Projektmappa rendszeren keresztül. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 5 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
8.1.2. Az előző bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő érintett a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a tájékoztatással felmerült költségekkel arányos költségtérítés szabható ki. A költségtérítés visszatérítésre kerül, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy ha a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
8.1.3. Az érintett e joga kizárólag törvényben foglalt esetekben korlátozható. A tájékoztatás ilyen - például bűnüldözési vagy nemzetbiztonsági - okból való megtagadása esetén az érintett nem kap felvilágosítást.
8.1.4. A Felhasználó a Projektmappában tárolt, 4.2 pontban meghatározott adatok közül a természetes személyazonosító adatait az Projektmappa internetes felületén is megtekintheti, ellenőrizheti.
8.2. Helyesbítés A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok kijavítását a Felhasználó saját maga elvégezheti a Projektmappa rendszerében az erre kialakított webes felületen keresztül. Az e-mail címet a Felhasználó maga köteles az adatkarbantartásra szolgáló felületen folyamatosan karbantartani.
8.3. Töröltetés
8.3.1. A Felhasználó jogosult kérni a rá vonatkozó adatok törlését. A 4.2 pont szerinti adatok törlése a Felhasználó Projektmappájának megszüntetésével, a 4.3, 4.4, valamint 4.5 pont szerinti adattovábbítási naplózás adatai törlésének kezdeményezése a 8.5 pont szerinti elérhetőségeken keresztül benyújtott kérelemmel lehetséges. Nem töröltethető ugyanakkor a címzett, illetve feladó a nyilvántartásából az oda érkezett, illetve általa a Felhasználónak küldött üzenetre vonatkozó nyilvántartási adat.
8.3.2. Nem kerül sor az adatok törlésére, amennyiben azokra jog vagy jogos érdek érvényesítése, valamely jogvita eldöntése érdekében igazoltan szükség van, illetve ha törvény alapján az adatkezelés kötelező, ezért a kérés nem teljesíthető. Az elutasítás okáról a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatjuk, a döntés a 9.1.3 pont szerint megtámadható.
8.4. Tiltakozás
8.4.1 Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:
ha az adatkezelés kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; illetve
ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
8.4.2. Az adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított három munkanapon belül eleget tesz a kérelemnek, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható. A kérelem elutasítása esetén a tiltakozás előterjesztésével megegyező formában az adatkezelő köteles megindokolni döntését.
8.4.3. A 8.4 pontban foglalt szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni az adatalany hozzájárulásának visszavonásával kapcsolatos eljárásban is.9. A jogok érvényesítése
9.1. Adatvédelmi megbízott
9.1.1. REDMARK-ban adatvédelmi megbízott kerül kijelölésre. Az adatvédelmi megbízott olyan személy, aki felsőfokú végzettséggel, számítástechnikai ismeretekkel, továbbá az adatvédelem terén gyakorlattal rendelkezik, és egyébként is alkalmas a feladat ellátására.
9.1.2. Bárki az adatvédelmi megbízotthoz fordulhat, ha
1. véleménye szerint adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve
2. egyébként jogszabályba ütköző adatkezelést észlel.
Az adatvédelmi megbízott e bejelentések vizsgálatát köteles haladéktalanul megkezdeni és a vizsgálatát záró döntését 15 napon belül meghozni.
9.1.3 Amennyiben az érintett az adatvédelmi megbízott döntésével nem ért egyet, úgy az adatvédelmi biztoshoz fordulhat.
9.1.4. A Szolgáltató (adatfeldolgozó) részéről az érintett jogainak gyakorlása érdekében kijelölt kapcsolattartója az adatvédelmi megbízott:
Név: Kocsis Gábor REDMARK Kft. Adatvédelmi Megbízottja
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 152.
Email: datasecurity@projektmappa.hu
A Szolgáltató az érintett egyes jogainak gyakorlását a személyazonosság megfelelő igazolásához kötheti.
9.1.5. REDMARK mint adatkezelő részéről az érintett jogainak gyakorlása érdekében kijelölt kapcsolattartója az adatvédelmi megbízott. Az érintett egyes jogainak gyakorlását REDMARK a személyazonosság megfelelő igazolásához kötheti.
9.2. Adatvédelmi biztos
Bárki, ha úgy érzi, az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértették, az adatvédelmi biztoshoz fordulhat. Az adatvédelmi biztos eljárásának feltételei és elérhetősége a http://www.obh.hu címen található.
9.3. Bírósági jogérvényesítés
Bárki, ha úgy érzi, az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértették, az adatkezelővel szemben bírósághoz is fordulhat. A pert REDMARK Kft. székhelye szerint területileg illetékes bíróságon lehet megindítani.
10. Adatbiztonság
10.1. Az adatbiztonsági követelményrendszer a személyes adatok védelmének jelen pontban meghatározott technológiai támogatását is jelenti.
10.2. A személyes adatok tárolása védett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon történik, emellett a Szolgáltató egyébként is megteszi a szükséges technológiai és szervezési intézkedéseket a Felhasználó adatainak elvesztése, más célra való használata, engedély nélküli megismerése, kiadása, megváltoztatása vagy rongálása ellen. Az adatállományokhoz történő hozzáférés teljes körűen és megváltoztathatatlanul naplózott.
10.3. A Szolgáltató
gondoskodik arról, hogy a Projektmappán tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy a szerverhez való közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelési céljával összefüggésben férjenek hozzá;
gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről;
az adatokat tároló szervert megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el, gondoskodik annak fizikai védelméről is;
biztosítja, hogy az Projektmappa azonosító adatai közvetlen hálózati úton ne legyenek elérhetőek és az Projektmappa regisztrációs adatbázisának feltörése hálózati hozzáféréssel ne legyen lehetséges.
10.4. Az egyszer használható kódot, valamint egyedi azonosítóhoz tartozó jelszót a Projektmappa olyan formában tárolja, amely kizárólag a kód helyességének ellenőrzésére alkalmas, (ún. hash-elt kód), az eredeti információt nem tartalmazza.
10.5. Az adatvesztések megakadályozására, illetve csökkentésére a Projektmappán tárolt adatok megfelelő rendszerességgel mentésre és archiválásra kerülnek.
10.6. A Szolgáltató egyebekben a belső adatbiztonsági szabályzatában foglalt módon gondoskodik a személyes adatok informatikai védelméről, az adatok 10.1. pont szerinti sérülésének megakadályozásáról.

11. Egyéb szabályok
11.1. Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, elsősorban automatizált módon, a rendszert üzemeltető beavatkozási lehetőségének korlátozásával vagy kizárásával.
11.2. A Szolgáltató nem felelős az egyes előfizetők általi adatkezelési cselekményekért, csak a saját hatáskörben végzett adatkezelésekért.
11.3. REDMARK egyes karbantartási, rendszerfelügyeleti és támogatási feladatok ellátásához, adattároláshoz a Szolgáltatón kívül más adatfeldolgozót is igénybe vehet. A feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet, ezt azonban csak a Szolgáltató közvetlen személyes felügyelete mellett teheti.
11.4. REDMARK az adatkezelési tevékenysége során az adatvédelmi szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.
11.5. A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséről - REDMARK egyetértésével - belső adatvédelmi szabályzatot alkalmaz. A szabályzatot rendszeresen felülvizsgálja, emellett jogosult az adatvédelmi nyilatkozatot időről időre frissíteni, a Felhasználók külön értesítése nélkül is. Amennyiben a módosítás új, az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelést intézményesít, a Felhasználó figyelmét külön fel kell hívni erre a körülményre; az Projektmappa figyelmeztetést követő használata a módosult feltételek elfogadásának minősül. A Szolgáltató az Projektmappa internetes felületén a mindenkor hatályos adatvédelmi nyilatkozatot jeleníti meg, de kérésre tájékoztatást ad a korábbi változatokról is.
11.6 Az adatkezelési nyilatkozat hatályos a keltezés napjától

I. számú melléklet – Szolgáltatás leírások
Szolgáltatás megnevezése: Projektmappa
A szolgáltatás típusának leírása: Az Előfizető számítógépével és az azon futó internet böngésző segítségével a nyilvános szélessávú interneten keresztül, annak HTTP vagy HTTPS kommunikációs protokollon keresztül csatlakozik a Szolgáltatáshoz. A szolgáltatás használatát megelőzi az Előfizető azonosítása. Az Előfizető a Projektmappa szolgáltatásait a saját végberendezésén futtatott megfelelő programok segítségével veszi igénybe.
A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges minimális feltételek az Előfizető részéről:
Számítógép hardver környezet: olyan, ami képes futatni az alábbi szoftver környezetet.
Számítógép szoftver környezet: olyan szoftver környezet ami képes futatni legalább az alábbi böngészőket: MS Internet Explorer 6., Safari 2, Firefox 2., Opera 9.
A teljes körű felhasználói élményhez és minden Előfizetői funkció használatához a következő böngészők futatása szükséges: FireFox 3., MS Internet Explorer 7.
Számítógép internet csatlakozása: 128kbps letöltési és 64kbps feltöltés sebességgel kell, hogy rendelkezzenREDMARK biztosítja az Előfizető részére a szolgáltatás-csomagban meghatározott számú és terjedelmű szolgáltatás elemek elérhetőséget. A szolgáltatás hozzáférés elnevezését (pl.: ügyfélcége.oncollab.hu) az Előfizető igényei szerint állapítja meg.
A Projektmappa használata esetén a szolgáltatás minimális garantált le és feltöltési sebessége 128kbps.
A maximális fel és letölthető fájlméretet REDMARK a szolgáltatáscsomag mérete alapján folyamatosan jogosult megváltoztatni.

Szolgáltatásrendelkezésre állása: REDMARK biztosítja az Előfizető részére a szolgáltatás éves 98% rendelkezésre állását.
A fenti értékeket REDMARK a hibajegyek összesítéséből REDMARKnak felróhatóan rendellenes (nem tartozik ide pl. a rendszeres karbantartás) szünetelések alapján számítja.
Adatvédelmi nyilatkozatot kiadó vállalkozás neve és adatai:
Cég neve: REDMARK Kft.
Cégjegyzék száma: 01-09-893545
Adószám: 14203268-2-43
EU adószám: HU-14203268
Székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 152.
2. Preambulum

REDMARK Kft. (a továbbiakban: REDMARK) ezúton tájékoztatja a Projektmappa látogatóit és felhasználóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. REDMARK elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, és saját hatáskörében megteszi a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a Projektmappa használata és az elektronikus ügyintézés során az annak természetéből fakadó kockázatok a magyar jogszabályoknak megfelelő és harmonizáltan az EU ajánlásaival biztonságos szinten maradjanak és ezáltal az állampolgárok bizalma a Projektmappa szolgáltatásban megingathatatlan legyen.
1. Definíciók és rövidítések
Projektmappa: elektronikus szolgáltató rendszer, amely együttesen magába foglalja a Projektmappa portált, az azt kiszolgáló szervereket, az ott megjelenő szolgáltatásokat és ügyintézési lehetőségeket, valamint annak fenntartóját és üzemeltetőjét, továbbá biztosítja az ügyfelek számára az elektronikus regisztráció létesítésének lehetőségét;
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
Egyedi azonosító: a Felhasználó felhasználói neve és titkos jelszava együtt;
Felhasználó: a Projektmappa ÁSZF 4.2. pont szerint regisztrált felhasználója;
Felhasználói adat: a Projektmappa Felhasználójára vonatkozó vagy az általa a Projektmappán keresztül feltöltött elektronikus dokumentumban foglalt adat;
Kapcsolati azonosító: a Felhasználó és a címzett szervezet adataiból egyirányú leképezési eljárással képzett, az egyértelmű azonosítást lehetővé tevő azonosító, amely nem visszafejthető és adatok összekapcsolására nem alkalmas;
Tranzakciós azonosító: a Projektmappán keresztül történő belépéstől a kilépésig létező egyedi azonosító, amely a kapcsolat időtartama alatt magát a kapcsolatot azonosítja.

2. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó
2.1. Az adatok kezelője és az adatok feldolgozója REDMARK, amely működteti a Projektmappa szolgáltatást.
3. Az adatkezelés célja
3.1. A személyes adatok kezelésének célja:
a Felhasználó Projektmappa csatlakozáshoz létesítéséhez és használatához kapcsolódó azonosítása;
a Projektmappa technikai működtetése;
az illetéktelenek személyes adatokhoz - különösen Felhasználói adatokhoz - való hozzáférésének megakadályozása.
3.2. Az adatkezelés a 3.1 pont szerinti célból is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas. Az adatkezelési cél megvalósulásával egyidejűleg a Szolgáltató a személyes adatokat törli, illetve az adatoknak a Felhasználó személyével való kapcsolatba hozhatóságát végérvényesen megszünteti.


4. A kezelt személyes adatok
4.1. Nem kerül sor személyes adatok rögzítésére az Projektmappa internetes felületén nyújtott információs szolgáltatások igénybevétele során.
4.2. Projektmappa regisztráció és azonosítás
4.2.1. A Projektmappa felhasználó regisztráció létesítése során az ÁSZF vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő adatok kerülnek rögzítésre:
Felhasználó személyére vonatkozólag: e-mail cím, jelszó, felhasználó család neve, kereszt neve,
Számla fizetőjére vonatkozólag: vállalkozás neve, ország, irányítószám, város, közterület, házszám, adószám, cégjegyzékszám, telefonszám, postázási név, postázási adatok ország, postázási adatok irányítószám, postázási adatok város, postázási adatok közterület, postázási adatok házszám
Jelszó: a regisztrációkor a Felhasználó által képzett (megadott), az egyedi azonosító részét képező jelszó; mely: a Felhasználó számára kiadott egyszer használható kód (jelszó), a Felhasználó általi első bejelentkezést követően pedig a Felhasználó által képzett egyedi azonosító részét képező jelszó olyan lenyomata, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani (ún. hash-elt kód); a Felhasználó azonosító adataiból matematikai módszerrel képzett olyan kód, amely egyedi, ám amelyből a Felhasználó személyazonossága, valamint a képzéshez használt személyes adatok nem állapíthatók meg, de alkalmas az azonosság ellenőrzésére (azaz a kapcsolat csak egyirányú, de a szükséges biztonsággal egyértelmű).
4.3. Projektmappa szolgáltatás használata
4.3.1. Amennyiben a Felhasználó a Projektmappa igénybevételével küld üzenetet valamely partnerének, az üzenet küldése a bizonyos esetekben titkosítva történik és bizonyos esetekben nem titkosítva történik, ezt mindig az Előfizetői szolgáltatás csomagban határozott feltételek esetén valósul meg. Ha titkosítva történik, akkor az SSL csatornán keresztül történik.
4.3.2. Az egyes cselekmények Projektmappán keresztüli intézése, valamint a Felhasználónak kézbesített dokumentumokra vonatkozó visszaigazolások Projektmappán keresztüli küldése esetén kizárólag az alábbi (részben személyes) adatok kerülnek automatikusan tárolásra (naplózásra) a felhasználó tájékoztatáshoz való jogának érvényesülése, a továbbítások utólagos rekonstruálhatósága érdekében: feladó viselt neve; feladó email-címe; címzett projekt adatai; a továbbított szöveg és/vagy dokumentum (továbbiakban együttesen dokumentum); a küldés időpontja.
4.3.4. Amennyiben a Projektmappán keresztül elektronikus dokumentum kerül feltöltésre, a Projektmappa által tárolt és vagy továbbított elektronikus dokumentum - így a benne foglalt Felhasználói adat - kizárólag a szükséges ideig kerül tárolásra. A dokumentum tartalmához (a Felhasználói adathoz) a titkosítás következtében kizárólag a feladó és a címzett férhet hozzá. Ebben az esetben is kizárólag a 4.3.3. pont szerinti adatok kezelhetők.
4.4. A Felhasználó vagy Előfizető adminisztrátora, Előfizetés tulajdonos kommunikációjának naplózása automatikusan történik annak érdekében, hogy az egyes felhasználók folyamatos tájékoztatást kapjanak a kommunikációban résztvevő munkájáról és azok időbeni lefolyásáról. A tárolt adatok a következőkre terjedhetnek ki és a REDMARK jogosult előzetes bejelentés nélkül ezen adatok körének módosítására: feladó viselt neve; feladó email-címe; címzett(ek) e-mail címe(i) és viselt nevei, Üzentek (ami állhat: szövegek, képek, video állományok és csatolt dokumentumok fájl) jellemző adatai.
Az üzenet tartalmához csak az arra jogosult felhasználók férhetnek hozzá.
4.5. Tároló hely
A Felhasználó számára a Projektmappán biztosított biztonságos, csak a Előfizetés tulajdonos és az általa jogosulttá tett Felhasználó számára írható és olvasható illetve oda feltöltési és onnan letöltési lehetőség biztosító tárolóhelyet biztosít REDMARK, melynek maximálisan használható mértéke megfelel az Előfizető által aktuálisan vásárolt szolgáltatási csomagban meghatározott értéknek. 4.8. Message
Adatok tárolásának helye: s3.amazonaws.com szerveren történik, melynek az üzemeltetője és szolgáltatója az Amazon.com, mint a REDMARK alvállalkozója.


5. Az adatkezelés jogalapja
5.1. A 4.2. pontban meghatározott adatkezelés az Eht, rendelkezésén (157. §, 158. § és 160§ pontjain) alapul.
5.2. Az elektronikus dokumentumban foglalt adatok, valamint az Projektmappa rendszer által naplózott adatok szolgáltatását törvény írja elő, vagy azok szolgáltatása önkéntes, azok kezeléséhez adott hozzájárulást - mint a Felhasználó által kezdeményezett eljárás lefolytatásához szükséges adatkezeléshez adott hozzájárulást - a Felhasználó az Projektmappa igénybevételével adja meg.
Szerződés megszűnése esetén REDMARK:
- csak az előfizetői szerződéshez kapcsolódó adatokat a magyar jogszabályoknak megfelelően 5 évig tárolja.
- az Előfizető részéről kezdeményezett szolgáltatási szerződés megszűnése esetén, a szerződés megszűnésének napján törlésre kerülnek az előfizetői szerződésen kívüli adatok.
- ha REDMARK rendkívüli felmondással szünteti meg a szerződést, úgy az előfizetői szerződésen kívüli adatok 30 napig kerülnek tárolásra.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése
6.1. A 4.2. pont szerinti kezelt adatok - mind a természetes személyazonosító adatok, mind a Felhasználó egyedi azonosítója - az Projektmappa megszüntetését követően automatikusan és haladéktalanul törlésre kerülnek. Nem kerül törlésre a Felhasználó személyazonosító adataiból egyirányú leképezéssel képzett egyedi kód, amely azonban a többi adat törlése folytán a Felhasználóval nem hozható kapcsolatba, amíg a Felhasználó új Projektmappa nyitásával egyidejűleg nem adja meg újra a már törölt személyazonosító adatait.
6.1.1. Az egyszer használható kód (jelszó) az egyedi azonosító képzéséig, míg a Vendégeknek küldött üzenetben található csatolt fájl link (URL) érvényességi idejéig (7 napig) kerül tárolásra; ezt követően automatikusan törlésre kerül.
6.2. A kapcsolat felvételekor képzett tranzakciós azonosító a kapcsolat bontása után automatikusan és haladéktalanul törlésre kerül.
6.3. Az adatok törlésre kerülnek továbbá a Felhasználó 8.3. pont szerinti törlésre irányuló kérelme esetén, valamint ha azok kezeléséről bíróság vagy az adatvédelmi biztos megállapítja, hogy jogellenes, és elrendeli a törlésüket.
6.4. Nem kerül sor az adatok törlésére a 6.1.-6.2. szerinti időpontban, amennyiben azokra jog vagy jogos érdek érvényesítése, valamely jogvita eldöntése érdekében igazoltan szükség van.
6.5. Az adatok törlésekor azok a biztonsági mentésekből nem kerülnek törlésre, azonban a következő biztonsági mentésben az e pont alapján törölt adat már nem szerepel. A biztonsági mentéseket három mentési ciklusra visszatekintve őrizzük. A biztonsági mentésben tárolt adatok kizárólag az adatbiztonsági szabályzat szerint, az adatvesztéseket követő helyreállítás érdekében kerülnek szükség esetén felhasználásra.

7. Adatszolgáltatások
7.1. Személyes adatok - így különösen Felhasználói adatok - továbbítására kizárólag az érintett hozzájárulása, illetve kivételesen a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése alapján, az ott meghatározott terjedelemben kerülhet sor.
7.2. Az erre törvény szerint jogosult hatóság részéről érkező, adattovábbítás iránti megkeresés teljesíthetőségét a törvény alapján gondosan mérlegeljük.
7.3. A Felhasználó jogosult tájékoztatást kérni: az adattovábbításokról; az adattovábbítások címzettjéről; a továbbított adatok köréről; az adattovábbítások céljáról. A tájékoztatás értelemszerűen nem vonatkozik a titkos adatgyűjtés törvényben meghatározott eseteire.
7.4. Az anonimizált - természetes személlyel többé semmilyen módon kapcsolatba nem hozható - adat nem tekinthető többé személyes adatnak, ennek megfelelően továbbításához az érintett hozzájárulása vagy tájékoztatása nem szükséges, ezek az érintett hozzájárulása és értesítése nélkül felhasználhatók statisztikai vagy más célra.8. A felhasználók jogainak gyakorlása
8.1. Tájékoztatás-kérés
8.1.1. A Felhasználó jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó adatkezelésről, ideértve a 7.3. pont szerinti tájékoztatás-kérést is. REDMARK a tájékoztatási kötelezettségét a Szolgáltató útján teljesíti, aki a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapták meg a rá vonatkozó adatokat, mely hatóság felé és mikor történt továbbítás az Projektmappa rendszeren keresztül. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 5 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
8.1.2. Az előző bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő érintett a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a tájékoztatással felmerült költségekkel arányos költségtérítés szabható ki. A költségtérítés visszatérítésre kerül, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy ha a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
8.1.3. Az érintett e joga kizárólag törvényben foglalt esetekben korlátozható. A tájékoztatás ilyen - például bűnüldözési vagy nemzetbiztonsági - okból való megtagadása esetén az érintett nem kap felvilágosítást.
8.1.4. A Felhasználó a Projektmappában tárolt, 4.2. pontban meghatározott adatok közül a természetes személyazonosító adatait az Projektmappa internetes felületén is megtekintheti, ellenőrizheti.
8.2. Helyesbítés A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok kijavítását a Felhasználó saját maga elvégezheti a Projektmappa rendszerében az erre kialakított webes felületen keresztül. Az e-mail címet a Felhasználó maga köteles az adatkarbantartásra szolgáló felületen folyamatosan karbantartani.
8.3. Töröltetés
8.3.1. A Felhasználó jogosult kérni a rá vonatkozó adatok törlését. A 4.2. pont szerinti adatok törlése a Felhasználó Projektmappájának megszüntetésével, a 4.3. , 4.4., valamint 4.5. pont szerinti adattovábbítási naplózás adatai törlésének kezdeményezése a 8.5 pont szerinti elérhetőségeken keresztül benyújtott kérelemmel lehetséges. Nem töröltethető ugyanakkor a címzett, illetve feladó a nyilvántartásából az oda érkezett, illetve általa a Felhasználónak küldött üzenetre vonatkozó nyilvántartási adat.
8.3.2. Nem kerül sor az adatok törlésére, amennyiben azokra jog vagy jogos érdek érvényesítése, valamely jogvita eldöntése érdekében igazoltan szükség van, illetve ha törvény alapján az adatkezelés kötelező, ezért a kérés nem teljesíthető. Az elutasítás okáról a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatjuk, a döntés a 9.1.3 pont szerint megtámadható.
8.4. Tiltakozás
8.4.1 Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:
ha az adatkezelés kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; illetve
ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
8.4.2. Az adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított három munkanapon belül eleget tesz a kérelemnek, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható. A kérelem elutasítása esetén a tiltakozás előterjesztésével megegyező formában az adatkezelő köteles megindokolni döntését.
8.4.3. A 8.4 pontban foglalt szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni az adatalany hozzájárulásának visszavonásával kapcsolatos eljárásban is.9. A jogok érvényesítése
9.1. Adatvédelmi megbízott
9.1.1. REDMARK-ban adatvédelmi megbízott kerül kijelölésre. Az adatvédelmi megbízott olyan személy, aki felsőfokú végzettséggel, számítástechnikai ismeretekkel, továbbá az adatvédelem terén gyakorlattal rendelkezik, és egyébként is alkalmas a feladat ellátására.
9.1.2. Bárki az adatvédelmi megbízotthoz fordulhat, ha
1. véleménye szerint adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve
2. egyébként jogszabályba ütköző adatkezelést észlel.
Az adatvédelmi megbízott e bejelentések vizsgálatát köteles haladéktalanul megkezdeni és a vizsgálatát záró döntését 15 napon belül meghozni.
9.1.3 Amennyiben az érintett az adatvédelmi megbízott döntésével nem ért egyet, úgy az adatvédelmi biztoshoz fordulhat.
9.1.4. A Szolgáltató (adatfeldolgozó) részéről az érintett jogainak gyakorlása érdekében kijelölt kapcsolattartója az adatvédelmi megbízott:
Név: Kocsis Gábor REDMARK Kft. Adatvédelmi Megbízottja
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 152.
Email: datasecurity@projektmappa.hu
A Szolgáltató az érintett egyes jogainak gyakorlását a személyazonosság megfelelő igazolásához kötheti.
9.1.5. REDMARK mint adatkezelő részéről az érintett jogainak gyakorlása érdekében kijelölt kapcsolattartója az adatvédelmi megbízott. Az érintett egyes jogainak gyakorlását REDMARK a személyazonosság megfelelő igazolásához kötheti.
9.2. Adatvédelmi biztos
Bárki, ha úgy érzi, az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértették, az adatvédelmi biztoshoz fordulhat. Az adatvédelmi biztos eljárásának feltételei és elérhetősége a http://www.obh.hu címen található.
9.3. Bírósági jogérvényesítés
Bárki, ha úgy érzi, az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértették, az adatkezelővel szemben bírósághoz is fordulhat. A pert REDMARK Kft. székhelye szerint területileg illetékes bíróságon lehet megindítani.
10. Adatbiztonság
10.1. Az adatbiztonsági követelményrendszer a személyes adatok védelmének jelen pontban meghatározott technológiai támogatását is jelenti.
10.2. A személyes adatok tárolása védett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon történik, emellett a Szolgáltató egyébként is megteszi a szükséges technológiai és szervezési intézkedéseket a Felhasználó adatainak elvesztése, más célra való használata, engedély nélküli megismerése, kiadása, megváltoztatása vagy rongálása ellen. Az adatállományokhoz történő hozzáférés teljes körűen és megváltoztathatatlanul naplózott.
10.3. A Szolgáltató
gondoskodik arról, hogy a Projektmappán tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy a szerverhez való közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelési céljával összefüggésben férjenek hozzá;
gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről;
az adatokat tároló szervert megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el, gondoskodik annak fizikai védelméről is;
biztosítja, hogy az Projektmappa azonosító adatai közvetlen hálózati úton ne legyenek elérhetőek és az Projektmappa regisztrációs adatbázisának feltörése hálózati hozzáféréssel ne legyen lehetséges.
10.4. Az egyszer használható kódot, valamint egyedi azonosítóhoz tartozó jelszót a Projektmappa olyan formában tárolja, amely kizárólag a kód helyességének ellenőrzésére alkalmas, (ún. hash-elt kód), az eredeti információt nem tartalmazza.
10.5. Az adatvesztések megakadályozására, illetve csökkentésére a Projektmappán tárolt adatok megfelelő rendszerességgel mentésre és archiválásra kerülnek.
10.6. A Szolgáltató egyebekben a belső adatbiztonsági szabályzatában foglalt módon gondoskodik a személyes adatok informatikai védelméről, az adatok 10.1. pont szerinti sérülésének megakadályozásáról.

11. Egyéb szabályok
11.1. Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, elsősorban automatizált módon, a rendszert üzemeltető beavatkozási lehetőségének korlátozásával vagy kizárásával.
11.2. A Szolgáltató nem felelős az egyes előfizetők általi adatkezelési cselekményekért, csak a saját hatáskörben végzett adatkezelésekért.
11.3. REDMARK egyes karbantartási, rendszerfelügyeleti és támogatási feladatok ellátásához, adattároláshoz a Szolgáltatón kívül más adatfeldolgozót is igénybe vehet. A feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet, ezt azonban csak a Szolgáltató közvetlen személyes felügyelete mellett teheti.
11.4. REDMARK az adatkezelési tevékenysége során az adatvédelmi szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.
11.5. A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséről - REDMARK egyetértésével - belső adatvédelmi szabályzatot alkalmaz. A szabályzatot rendszeresen felülvizsgálja, emellett jogosult az adatvédelmi nyilatkozatot időről időre frissíteni, a Felhasználók külön értesítése nélkül is. Amennyiben a módosítás új, az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelést intézményesít, a Felhasználó figyelmét külön fel kell hívni erre a körülményre; az Projektmappa figyelmeztetést követő használata a módosult feltételek elfogadásának minősül. A Szolgáltató az Projektmappa internetes felületén a mindenkor hatályos adatvédelmi nyilatkozatot jeleníti meg, de kérésre tájékoztatást ad a korábbi változatokról is.
11.6 Az adatkezelési nyilatkozat hatályos a keltezés napjától

V. számú melléklet - Biztonság tudat
1. Biztonságtudat
A reális biztonságtudat első feltétele, hogy tisztában legyünk azzal, hogy az általunk kezelt adatok milyen értéket képviselnek számunkra, vagy a bűnözés számára.
A veszély nem ismerete hamis biztonságtudatban tart, magabiztosak vagyunk, ám a baj bekövetkeztekor pánikba esünk.
Az Internet minden használójának - így a Projektmappa elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatások igénybevevőjének is - a rendszer használatakor tudomással kell bírnia az internetes kapcsolat biztonságtechnikai és egyéb veszélyeiről.
Jelen dokumentumban szeretnénk felhívni a figyelmet szolgáltatásaink biztonságos, körültekintő használatára.
A Projektmappa szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban számos olyan védelmi intézkedést valósítottunk meg, amelyek az Önök biztonságát szolgálják. Emellett azonban az Ön közreműködésére is feltétlenül szükség van ahhoz, hogy a rendszer használatából eredő kockázatot minimálisra tudjuk csökkenteni.
2. Adatvédelem
Kérjük, olvassa el honlapunkon található Adatvédelmi Nyilatkozatot, melyben kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, bemutatjuk azokat a szolgáltatásokat, melyek során látogatóinktól személyes adatokat kérünk, nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és védelmét.
3. A számítógép védelme
Javasoljuk, hogy a szolgáltatás igénybevételekor és általában az Internet használatakor a számítógépe védelme érdekében a lehető legnagyobb gondossággal járjon el; az esetleges vírusfertőzések ellen védje számítógépét víruskeresőkkel és -írtókkal, betörési kísérletekkel szemben védje számítógépét tűzfalakkal,.
A vírusok károsíthatják számítógépét, tönkre tehetik a tárolt adatokat, de sajnos az sem kizárt, hogy bizalmas adatait, valamint a használat során alkalmazott kódokat illetéktelenek részére juttatják el, amelyekkel vissza is élhetnek.
Bármely, az Internetről letölthető szoftver tartalmazhat vírust. Egy email tartalmazhat olyan csatolmányt, mely vírusos. Győződjön meg róla, hogy van vírusellenőrző a számítógépén, amely a csatolmányokat is szűri. Napról napra újabb vírusok születnek, ezért tényleg érdemes a legújabb verziót használni, és naponta frissíteni a vírusdefiníciókat. Amint új vírusokat fejlesztenek, új megoldásokat kell találni eltávolításukra. Amikor Ön hatásos biztonsági védelem nélkül lép ki az Internetre, behatolhatnak az Ön számítógépébe illegálisan, akár az Ön tudta nélkül is. Az Interneten folyamatosan elérhetőek és akár ingyenesen letölthetők díjmentesen használható tűzfalak, melyek megfelelő vélelmet nyúlhatnak a behatolók, DoS-támadások, kíváncsiskodó spyware programok, trójai programok ellen.
A magasabb szintű biztonság elérése érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen töltse le az Ön által használt operációs rendszerhez, böngészőhöz elérhető biztonsági frissítéseket, javító verziókat illetve, hogy az alkalmazott böngésző adatbiztonsági beállításait lehetőség szerint a szükséges legnagyobb biztonságot garantáló szintre állítsa be. Ebben az esetben a program figyelmezteti Önt minden, a böngésző használata során potenciálisan kárt okozó tartalom megnyitása előtt. A biztonság tovább növelhető, amennyiben leállítja a számítógépén futó nem szükséges alkalmazásokat.4. Felhasználói azonosító és jelszó kezelése
Az Ön azonosítása a rendszerben felhasználói azonosítójával és jelszó segítségével történik, ezért alapvetően fontos, hogy ezt a két érzékeny adatot senki más számára ne tegye megismerhetővé.
Jelszavát még a mégoly megbízható ismerősének se árulja el!
A szolgáltatáshoz érvényes jelszavát sem a hatóságok, sem munkatársaink nem kérhetik Öntől!
Igyekezzen megjegyezni jelszavát! A legjobb, ha egyáltalán nem írja le sehova sem, ha mégis ezt teszi, akkor kérjük, hogy:
semmiképpen se legyen nyilvánvaló, hogy mire használatos a leírt karaktersor
tárolja biztonságos helyen
A rendszer nem kényszeríti ki a nagy rendszerességgel történő jelszóváltoztatást, de javasoljuk, hogy jelszavát a minél nagyobb biztonság elérése érdekében rendszeresen, legalább havonta változtassa meg.


5. A szolgáltatás nyilvános helyen való használata
Lehetőség szerint tartózkodjon a mások jelenlétében, illetve nyilvános helyen (pl. Internet kávézó stb.) történő használatától.
Amennyiben mégis így veszi igénybe szolgáltatásunkat, a rendszerben megvalósított védelmi intézkedések mellett szükség van az Ön közreműködésére is. Ebben az esetben - ha fennáll annak a lehetősége, hogy mások is hozzáférnek az Ön által használt számítógéphez - az alábbi biztonsági lépéseket javasolt végrehajtani:
A szolgáltatás Bejelentkezés funkciója lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy a kijelentkezésig a tranzakciós, illetve a lekérdezés képernyőkön a titkos jelszót ne kelljen minden esetben megadnia. Fontos! Ha nyilvános helyen használja az internetes szolgáltatásunkat, ezen kényelmi funkció igénybevételét nem javasoljuk, minden esetben a tranzakciónkénti azonosítás szükséges.
A HTML technológiából adódó sajátosságok miatt a felhasználó által látogatott oldalak tárolásra kerülnek a számítógép Temporary Internet Files (ideiglenes internetfájlok) könyvtárában. A böngészők alapértelmezés szerinti beállítása mellett ez minden HTML alapú internetes oldal esetében, így a Projektmappa szolgáltatás használatakor is megtörténik. Amennyiben Ön szolgáltatásunkat nem a saját gépén veszi igénybe, javasoljuk, hogy a böngészőben ne engedélyezze az ideiglenes internet fájlok tárolását, ha ezt nem tudja letiltani, akkor inkább ne használja az ilyen nyilvános gépeket.
Ellenőrizze, hogy senki sem figyeli jelszava és kódszava megadásakor és semmilyen körülmények között ne hozza nyilvánosságra őket.
Amennyiben úgy érzi, hogy illetéktelen személyek megtudták jelszavát, változtassa meg a rendszerünkön keresztül.
Ne hagyja soha sem őrizetlenül azt a számítógépet, ahol éppen folyamatban a Projektmappa használata!


6. A szolgáltatás használatának befejezése
Fontos, hogy a szolgáltatást minden esetben a KILÉPÉS gomb alkalmazásával, ne pedig a böngésző ablak bezárásával hagyja el! Ez esetben a bejelentkezéskor létrehozott titkosított kapcsolat véglegesen és biztonságosan megszakításra kerül.
Amennyiben Ön szolgáltatásunkat mások jelenlétében, illetve nyilvános helyen használta és a bejelentkezés során engedélyezte az Ideiglenes internet file-ok tárolását, javasoljuk, hogy a Kilépést követően törölje böngészőjében az Ideiglenes internet file-ok könyvtár tartalmát. A törlés a különböző böngészők esetében máshogy történik, a leggyakrabban használt böngészők esetében ennek módja a következő:
Internet Explorer: Eszközök (Tools) / Internet beállítások (Internet options) oldalon Ideiglenes Internet file-ok (Temporary Internet files) File-ok törlése (Delete files) opciót választva.
Opera: File / Preferences oldalon History and Cache opciót választva Disc cache Empty now funkcióval.
Mozilla: Edit / Preferences oldalon Advanced / Cache opciót választva Clear Cache funkcióval.
Természetesen akkor, ha szolgáltatásunkat olyan számítógépről veszi igénybe, mely az Ön ellenőrzése alatt áll, az említett biztonsági lépések alkalmazása nem feltétlenül indokolt, de mindenképpen ajánlott.

7. Social engineering
A social engineering az emberek természetes, bizalomra való hajlamának kihasználása. Hackerek vagy akár egyszerűen rossz szándékú emberek is gyakran használják ezt a módszert a számítógépekhez való illetéktelen hozzáférésre és információk megszerzésére.
A social engineering nem a hardver, a szoftver vagy a hálózat hibáit, hanem az emberi természet gyengeségeit használja ki a számítógépek feltörésére. Alkalmazásával bárki, aki csak minimális hackelési képességekkel is rendelkezik, behatolhat egy biztonságosnak tartott rendszerbe, majd hozzáférhet, módosíthatja vagy akár törölheti az ott tárolt adatokat. A legjellemzőbb ilyen jellegű bűncselekmények körébe az "adathalászat" tartozik, amelynél a csalók különböző eszközökkel (például telefonhívás, e-mail) ráveszik a gyanútlan felhasználót, hogy árulja el jelszavát, adjon meg bizalmas adatokat, illetve számítógépén töltsön le, indítson el kormányzati elektronikus ügyintézésnek látszó alkalmazást az elektronikus üzenetben kapott link segítségével. A billentyűzetet figyelő programok láthatatlanul regisztrálják, hogyan használjuk a klaviatúrát, milyen banki jelszavakat, kódokat ütünk be. E figyelőprogramok észrevétlenül juthatnak be a személyi számítógépekbe, ami azonban nem jelenti azt, hogy teljesen védtelenek lennénk velük szemben. A kockázat teljes megszüntetése nem lehetséges, de jelentősen csökkenthető, ha Ön követi az alábbi tanácsokat:
Soha ne válaszoljon Projektmappa e-mailekre, úgy hogy az a hozzáférésével kapcsolatos bizalmas információkat kelljen megadnia!
Soha ne nyisson meg elektronikus levélben található mellékletet, mielőtt nem vizsgálja át alaposan vírus- és kémirtó program segítségével!
Telefonos megkereséskor soha ne adjon meg bizalmas információkat! Előfordulhat, hogy telefonon megkeresik Önt, azzal, hogy bizalmas adatokat szeretnének kapni, hivatkozhatnak jelszócserére, karbantartásra, stb. A személyes hozzáféréséhez tartozó jelszót csak Önnek szabad tudni. A rendszergazdáknak vagy karbantartó technikusoknak nincs szüksége a jelszavára, hiszen rendelkeznek saját azonosítóval, ami olyan rendszerjogokat biztosít számukra, hogy az Ön jelszava nélkül is mindent el tudnak intézni. Ha egy rendszergazda a jelszava után érdeklődik, legyen gyanakvó! Semmi esetre se adja meg felhasználó nevét és jelszavát!
Keltsen Önben gyanút, amennyiben olyan e-mailt vagy telefonhívást kap, melyben arról tájékoztatják, hogy a Projektmappa szolgáltatáshoz használt adatait illetéktelenek megszerezték, és arra kérik, hogy vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot a megadott telefonszámon. Ezt sose tegye meg, helyette haladéktalanul értesítsen minket az help@projektmappa.hu e-mail címen, vagy a 06-1-246-3803-as (nemzetközi +36-1-246-3803) telefonszámon.
A telefonos adatlopás ellen kellő óvatossággal, az elektronikus adatlopás ellen a legfrissebb vírusirtó, tűzfal és anti-kém programok együttes alkalmazásával és azok folyamatos frissítésével védekezhet a legjobban. Mindez azonban csak akkor segít, ha az operációs rendszert is frissíti, és lehetőség szerint kikapcsolja a nem kívánt szolgáltatásokat.
A Projektmappa tehát csak kizárólagosan, más oldalakat nem látogatva, a címet mindig a böngészőbe beleírva, vagy a "Kedvencek" menüpontból használja, vagy csak olyan elektronikus levélből, amiben biztos hogy a Projektmappa tartalmi oldalára viszi öt (a link eleje általában így néz ki: http://cégneve.projektmappa.hu/). Utóbbiakban a bűnelkövetők esetenként olyan internet-címeket adnak meg, amelyek alig térnek el a valós címtől, ezért megtévesztők. A Projektmappa kapcsolódás előtt célszerű egy frissített vírus- és kémirtó programot elindítani.
Szolgáltatásunk használata során - a bejelentkezést megelőzően -, kérjük, győződjön meg arról, hogy számítógépe a megfelelő szerverrel kommunikál! Ehhez az alábbiakat kell ellenőriznie:
A honlap címe: http://cégneve.projektmappa.hu vagy http://www.projektmappa.hu
Mielőtt bármilyen érzékeny adatot kiadna magáról, győződjön meg róla, hogy az internetes kapcsolata biztonságos, a cím https-sel kezdődik (kivétel, amikor nem ilyen típusú a szolgáltatási csomag), és ezt a böngésző jobb alsó részen megjelenő kis lakat is jelzi.


VI. számú melléklet - Internet Használati Etikai Kódex
Az előfizető köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen használni. Rendeltetésellenes használatnak minősül különösen az előfizető, és a szolgáltató választása szerint az ÁSZF 11. illetve 12. pontokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja magával az alábbi magatartások tanúsítása:
A szoftver nem rendeltetésszerű felhasználása: olyan szoftver, vagy berendezés alkalmazása, amely lehetővé teszi a folyamatos kapcsolatot a modemes szolgáltatás esetében, azaz automatikus ping programok alkalmazása.
1. Előfizetés:
Az előfizető nem használhatja fel a szolgáltatás keretében igénybe vett honlapját olyan anyag közzétételére, amelyet Szolgáltató saját belátása szerint törvénytelennek, erkölcstelennek vagy kifogásolhatónak ítél. Jelen feltételek vonatkozásában az "anyag" magában foglalja a kommunikáció minden formáját, ideértve az elbeszélő leírásokat, grafikát (például a fényképeket, illusztrációkat, képeket, rajzokat, logókat, stb.), futtatható programokat, videó felvételeket, illetve hangfelvételeket. Semmilyen "CSAK FELNŐTTEKNEK" szánt anyag nem tárolható, illetve nem jeleníthető meg az előfizető web hosting szolgáltatás keretében nyújtott honlapján.
Amennyiben az előfizető úgy véli, hogy a honlap kérdéses természetű, kérjük, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval, mielőtt a szolgáltatást igénybe veszi, így módunkban áll megvitatni az előfizető terveit és szándékait. Felvilágosításért az előfizető a help@projektmappa.hu címhez fordulhat.

2. Illegális felhasználás:
A szolgáltatás igénybevétele bármilyen anyag továbbítására (e-mailen, feltöltéssel, vagy bármely más módon), amely szándékosan vagy szándékon kívül ellentétes bármely vonatkozó jogszabállyal, illegális alkalmazásnak minősül. Ilyen tevékenység például különösen szoftverek illegális példányainak felhelyezése a szolgáltató hír szerverére (news), illetve ilyen szoftverek terjesztése az előfizető web-helyéről.
3. Fenyegetések:
A szolgáltatás igénybevétele bármilyen anyag átvitelére (e-mailen, feltöltéssel, vagy bármely más módon), amely testi sértéssel fenyeget, illetőleg annak elkövetésére, rongálásra bújt fel, illetve gyűlöletet kelt a társadalom bármely csoportjával szemben. Ez a magatartásforma magában foglalja a másokkal folytatott kommunikációt, melynek szándéka a társadalomellenes tevékenység tervezése.
4. Zaklatás:
A szolgáltatás igénybevétele olyan anyag továbbítására (e-mailen, feltöltéssel, vagy bármely más módon), amely más felhasználót vagy a társadalom más tagját zaklatja.
5. Kiskorúaknak okozott sérelem:
A szolgáltatás felhasználása kiskorúaknak okozott sérelem előidézésére vagy annak megkísérlésére, ideértve különösen a gyermek pornográfiát vagy szexuális tolakodást bűntető feljelentést vonhat maga után.
6. Hamisítás és más személy színlelése (megszemélyesítése):
A hálózati azonosító fejlécek és információk félrevezető vagy megtévesztő szándékkal történő kiegészítése, eltávolítása vagy megváltoztatása, illetve valamely személy színlelése hamis fejléccel vagy egyéb azonosító információval.
7. E-mail/Hírözön:
Rosszindulatú szándék más felhasználó elektronikus posta szolgáltatásának vagy hír média alkalmazásának megakadályozására.
8. E-mail/Üzenethamisítás:
A szolgáltatásból származó, vagy azon keresztülhaladó bármely elektronikus küldemény üzenet fejlécének részben vagy egészben történő meghamisítása.
9. Kéretlen reklámok, kereskedelmi e-mail/ Önkényes tömeg e-mail (SPAM) küldése:
A szolgáltatás felhasználása bármilyen kéretlen reklám, kereskedelmi vagy egyéb tömeges e-mail továbbítására.
10. A USENET SPAM alkalmazása:
A szabályokat és előírásokat megszegő, bármely hírcsoportnak vagy levelezési lista alapszabályának ellentmondó üzenetek vagy reklámok postázása. A hírcsoport vagy levelező lista szabályai által elfogadható, vagy a címzett által igényelt kereskedelmi üzenetek megengedettek.
11. Jogosulatlan hozzáférés:
A szolgáltatás igénybevétele mások hozzáféréséhez történő hozzáférésre, vagy annak megkísérlésére, illetőleg a Szolgáltató vagy más személy számítógép szoftver vagy hardver, elektronikus kommunikációs rendszerének vagy telekommunikációs rendszerének biztonsági rendelkezésein történő feltörésére vagy annak megkísérlésére történő alkalmazása, tekintet nélkül arra, hogy a behatolás adatok károsulását vagy veszteségét eredményezte-e.
12. Szerzői jog, Szabadalom, Védjegy, Üzleti titok, vagy Szellemi tulajdon jogának megsértése:
A szolgáltatás igénybevétele bármilyen anyag átvitelére (e-mailen, feltöltéssel, vagy bármely más módon), amely valamely szabadalom, védjegy, üzleti titok, szellemi tulajdon, vagy harmadik fél bármilyen más egyéb személyhez fűződő jogának megsértését eredményezi, különös tekintettel a szerzői jog által védett anyagok engedély nélküli másolására, a magazinokból, könyvekből vagy egyéb szerzői jog által védett forrásból származó fényképek digitalizálására és megosztására, valamint a szerzői jog által védett szoftverek engedély nélküli átadására. Az ilyen esetekben a szolgáltató az ÁSZF 12. pontban leírt eljárást folytatja le.
13. Személyes adat gyűjtése:
A szolgáltatás igénybevétele harmadik fél személyes adatainak gyűjtésére vagy annak megkísérlésére a harmadik fél tudomása és beleegyezése nélkül. Bármely felhasználó, aki a fenti rendelkezést megszegi, a megfelelő hatósághoz kerül bejelentésre.
14. Hálózati zavar okozása vagy ellenséges tevékenység folytatása:
A szolgáltatás igénybevétele bármely olyan tevékenységre, amely hatással lehet más felhasználók vagy rendszerek által történő Internet szolgáltatás igénybevételére. Ilyen tevékenység különösen az "szolgáltatás megtagadás" (DOS, Denial Of Service) és az "elosztott szolgáltatás megtagadás" (DDOS, Distributed Denial Of Service) támadások más hálózati hostok vagy egyéni felhasználók ellen. Más hálózati felhasználók, szolgáltatások vagy berendezés zavarása vagy akadályoztatása. Az előfizető felelős saját hálózatának biztonságos konfigurálásáért. Az előfizető semmilyen tevékenységgel, illetőleg annak hiányával nem engedheti, hogy mások saját hálózatát illegális vagy helytelen módon igénybe vehessék. Az előfizető semmilyen tevékenységgel illetőleg annak hiányával nem engedheti saját rendszerének olyan módon történő konfigurálását, hogy az módot adjon harmadik fél által történő illegális vagy helytelen alkalmazásra. A szolgáltató nem tolerálja egyetlen előfizető mások Internet hozzáféréshez történő hozzáférésre, illetőleg más rendszerek biztonsági intézkedésein történő áthatolásra tett kísérletét sem, tekintet nélkül arra, hogy a behatolás okozott-e adat károsulást vagy veszteséget. Az előfizető tudomásának hiánya az ő berendezéséből származó ilyen tevékenységről nem mentesíti az előfizetőt a felelősség alól, és a szolgáltatás felfüggesztésre kerül a jogsértés orvoslásáig.
15. Megtévesztés:
Magában foglalja a szándékos megtévesztést vagy félrevezető állításokat, írásos anyagokat, vagy tevékenységet, melynek célja a címzett által az ilyen állítások, írásos anyagok vagy tevékenységek értelmében történő cselekvés
16. Csalárd tevékenység:
A szolgáltatás igénybevétele csalárd ajánlatok tételére termékek, tételek vagy szolgáltatások eladásával vagy megvásárlásával kapcsolatban, illetőleg bármilyen pénzügyi csalás, mint például "piramis játék", vagy egyéb lánc játékok elősegítése.
17. Vírusok és ellenséges szoftverek terjesztése:
Minden olyan szoftver szándékos terjesztése, amely más személyeknek, adatoknak és/vagy komputer rendszereknek kárt, zaklatást vagy kellemetlenséget okoz és/vagy erre törekszik.
18. A szolgáltatás viszontértékesítése:
A szolgáltatás újra értékesítése erre vonatkozó kifejezett írásbeli engedély hiányában
19. Hálózati és személyi biztonság megsértése:
A rendszer vagy hálózati biztonságot megszegő felhasználókat büntetőjogi és/vagy polgárjogi felelősség terheli. A szolgáltató teljes mértékben együttműködik más rendszerek vagy hálózat biztonságának megszegésének kivizsgálásában, és együttműködik a megfelelő hatóságokkal a feltételezett bűnügyi törvénysértések kivizsgálásában. A felhasználó azonosítás, vagy bármely host, hálózat vagy előfizetés biztonságának kijátszására tett minden kísérlet (például: adatokhoz történő hozzáférés jogosultság nélkül, szerverre vagy előfizetésre történő bejelentkezés vagy annak használata erre vonatkozó kifejezett jogosultság nélkül, valamint más hálózatok biztonságának szondázása, stb.) rendeltetésellenes használatnak minősül. A biztonsági rendszerek feltörésére kialakított eszközök használata, (például jelszó kitaláló, vagy hálózati szondázó programok, stb.), és ezek terjesztése rendeltetésellenes használatnak minősül.
20. Hálózati teljesítmény túlzott lekötése:
A szolgáltatás nyújtása osztott erőforrások alapján működik. A hálózati erőforrások túlzott használata, vagy helytelen alkalmazása az egyik ügyfél által negatív hatással lehet az összes többi ügyfélre. A hálózati erőforrások helytelen igénybevétele olyan módon, hogy az káros hatással bírjon a hálózati teljesítményre rendeltetésellenes használatnak minősül.
A források túlzott igénybe vétele nem megengedett, ideértve a CPU időt, memóriát, lemez területet és csatlakozási időt. Az előfizető nem alkalmazhat forrás-intenzív programokat, amelyek hátrányosan befolyásolják a többi ügyfelet, illetve a szolgáltatói rendszerek vagy hálózatok teljesítményét. A szolgáltató fenntartja a jogot az ilyen tevékenységek megszűntetéséhez vagy korlátozásához. Ez különösen vonatkozik a szolgáltató szerverén folyó felügyelet nélküli folyamatokra.
Az előfizető egy időben, egyszerre csak annyi kapcsolatot hozhat létre előfizetéséről a szolgáltató hálózatára, amennyit a szolgáltatóval kötött szerződése lehetővé tesz.
Az előfizető nem nyújthat hálózati szolgáltatásokat az előfizetői hozzáférésről (például, az előfizető nem használhatja előfizetését ftp vagy web szerver működtetésére), kivéve, ha az előfizető előfizetésének típusa ezt kifejezetten lehetővé teszi.21. Internet Relay Chat:
Bár a szolgáltató nem biztosít technikai támogatást az Internet Relay Chat (IRC) használatához, az előfizető használhatja előfizetését a szolgáltató vagy harmadik fél által fenntartott IRC szerverekhez és hálózatokhoz történő csatlakozásra. Az ilyen lehetőség igénybe vételekor Az előfizető vendég, így nem végezhet olyan tevékenységet, amely zavarhatja más ügyfelek IRC-hez történő hozzáférését.
Az előfizető nem használhat olyan IRC scripteket és programokat, amelyek megzavarhatják, vagy visszautasíthatják a szolgáltatást más felhasználók számára bármely más szerveren, hostnál, hálózatban vagy csatornán.
Az előfizető nem folytathat másokat zaklató tevékenységet ideértve különösen "flooding" (szöveg gyors bevitele a szolgáltatás megszakításának céljából), "flashing" (a terminál emuláció megszakítása) "átvétel" (a működtetői privilégiumok helytelen átvétele, és az ezzel történő visszaélés), üzenetek küldése olyan felhasználóknak akik nem kívánják azokat megkapni, visszatérés megkísérlése egy olyan csatornára, ahonnan a felhasználó már ki lett tiltva, valamint egyéb romboló hatású tevékenységek.
Nem megengedett "klónok" (többszörös egyidejű IRC kapcsolat) futtatása.22. Az Internet Etikai Kódex be nem tartásának jelentése:
REDMARK kéri, hogy bárki, akinek tudomása van jelen Internet Használati Etikai Kódex be nem tartásáról, azt jelentse a következő e-mail címen: datasecurity@projektmappa.hu
Amennyiben lehetséges, kérjük, mellékelje az alábbi információkat:
 • az állítólagos szabálytalanságkor alkalmazott IP címet, vagy egyéb azonosítót (felhasználó neve, e-mail címe, subdomin címe).
 • az állítólagos szabálytalanság napja és időpontja, ideértve a GMT időzónát vagy az ettől történő eltérést.
 • az állítólagos szabálysértés bizonyítékát.
Amennyiben REDMARK álláspontja szerint a szolgáltatott adat hiányos, REDMARK a panasszal nem tud érdemben foglalkozni.

Hatályos: 2010. február 15-től a következő módosításig.